กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกันยายน 2564

ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยงยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย ประจำเดือน กันยายน  2564

***หมายเหตุ สำหรับผู้พิการ ขอให้นำบัตรประจำตัวผู้พิการมาแสดงตนในวันรับเบี้ยยังชีพด้วย *****


ภาพข่าวงานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน