กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย ประจำเดือนตุลาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ

ในวันศุกร์ที่  8 ตุลาคม  2564 มีกำหนดเวลาดังต่อไปนี้


 

 

ภาพข่าว  : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน