กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมกราคม 2565

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน มีกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย ประจำเดือนมกราคม  2565

ซึ่งมีกำหนดจ่ายในวันที่  10 มกราคม  2565 ดังรายละเอียดต่อไปนี้


ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน