กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน พฤษภาคม  2565

มีกำหนดจ่ายในวันที่  10 พฤษภาคม  2565 ตั้งแต่เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป