กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน กรกฎาคม 2559

เทศบาลตำบลหนองหัวฟานมีกำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน กรกฎาคม 2559

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน มีกิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ป่วย ประจำเดือน กรกฎาคม 2559

ซึ่งมีกำหนดจ่ายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดยพร้อมเพรียงกันทั้ง 12 ชุมชน

และเทศบาลได้ร่วมกับทางโรงพยาโคราชเมโมเรียลและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่ชาติ (สปสช.)

ตรวจคัดกรองหาโรคต้อกระจกเพื่อรักษาให้กับผู้มีปัญหาทางด้านสายตาที่มีความเสี่ยงต่อโรคต้อกระจกได้ทำการรักษาให้ทันท่วงที

จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน