กำหนดการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย

กำหนดการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

 

อาจเป็นรูปภาพของ ปฏิทิน และ ข้อความ

ข้อมูลจาก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน