กำหนดการยื่นแบบและแสดงรายการเพื่อชำระภาษี บำรุงท้องที่ ประจำปี 2559

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน กำหนดรายการยื่นแบบและแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี งบประมาณ 2559

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้แจ้งกำหนดการยื่นแบบและแสดงรายการเพื่อชำระภาษี

ดังนี้

1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ต้องยื่นแบบเพื่อชำระภาษีในวันที่ 2 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ชำระภายใน 30 วัน นับจากวันที่แจ้งประเมิณ

2 ภาษีป้าย ต้องยื่นแบบเพื่อชำระภาษีในวันที่ 2 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2558 ชำระภายใน 15 วัน นับจากวันที่แจ้งประเมิณ

3 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ต้องยื่นแบบเพื่อชำระภาษีในวันที่ 2 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 30  เมษายน 2558 ชำระภายใน 30 วัน นับจากวันที่แจ้งประเมิณ

 

เทศบาลจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน