กำหนดการล้างทำความสะอาดระบบผลิตประปาของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ทั้ง 4 ระบบ เพื่อทำการล้างทำความสะอาด ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

ประชาสัมพันธ์จากกองการประปา เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
เรื่องกำหนดการล้างทำความสะอาดระบบผลิตประปาของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
ทั้ง 4 ระบบ เพื่อทำการล้างทำความสะอาด ประจำเดือนพฤษภาคม ตามกำหนดวันและเวลาดังนี้
**ขอให้ประชาชนทุกท่าน ได้ทำการสำรองน้ำไว้ใช้ในเบื้อต้นตามวันดังกล่าว
**********************************************************
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาส นี้….