กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มิถุนายน 2564

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน มีกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มิถุนายน  2564

มีกำหนดจ่ายในวันที่ 9 มิถุุนายน 2564

 

ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน