กำหนดยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประเภทต่างๆ ประจำปี 2558

เรื่องแจ้งกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2559

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ข้อแจ้งกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประเภทต่างๆ ประจำปี 2558  ดังนี้

1. ภาษีโรงเรียนละที่ดิน ต้องยื่นแบบเพื่อชำระภาษีภายใน 2 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ชำระภายใน 30 วัน นับแต่วันประเมิณ

2 ภาษีป้าย ต้องยื่นแบบเพื่อชำระภาษีภายใน 2 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

3 ภาษีบำรุงท้องที่ ต้องยื่นแบบเพื่อชำระภาษีภายใน 2 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2558

 

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน