กำหนดแผนปฏิบัติการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก