กิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี 2564

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน   ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอขามสะแกแสง  ได้ทำกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี 2564 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ระหว่างวันที่ 19 -23 เมษายน 2564  ณ ชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

 

ภาพข่าว  งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน