กิจกรรมการให้ความรู้แก่ประชาชนในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา16.00 น.   ณ ศาลากลางบ้านหนองหัวฟาน
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการใช้สิทธิเลือกตั้ง โดย นายทนงศักดิ์ เพ็งกลาง ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
นายสุทัศน์ โทแหล่ง กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ,  ร.ต.ต. อนุ มีศิลป์ กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน  และนายวิชิต นวลสกุลนิภา

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน   พร้อมด้วยทีมประชาสัมพันธ์จะดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งในเรื่อง
1. การให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง/หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง
3. การเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์
4. ความผิดและบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

ให้แก่ประชาชนชาวชุมชนหนองหัวฟาน หมู่ 5 บ้านหนองหัวฟาน ณ ศาลากลางบ้านหนองหัวฟาน

โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ..