กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน (ทำความสะอาดโรงเรียน) ก่อนเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน