กิจกรรมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อกลุ่มเสี่ยงหมู่ที่ 2

วันที่  29 มีนาคม  2565 เวลา  13.00 น.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ได้ทำกิจกรรมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบ้านประชาชนกลุ่มเสี่ยง หมู่ที่ 2

ตามมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
————————————–

ภาพข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน