กิจกรรมซ่อมไฟฟ้าในเขตชุมชน

วันที่  9 พฤษภาคม  2565

กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน  ได้ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างภายในชุมชน

เขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ


ภาพข่าว :  กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน