กิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก เทศบาลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นำโดย นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลและคณะกรรมการธนาคารขยะชุมชนดอนทะยิงและชุมชนหนองน้ำรั่วร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยมาศึกษาเกี่ยวกับการจัดการขยะต้นทางโดยการทำถังขยะเปียกใช้ในครัวเรือนและศึกษาการบริหารจัดการขยะในรูปแบบของธนาคารขยะ ณ ธนาคารขยะชุมชนดอนทะยิงและชุมชนหนองน้ำรั่ว ต่อด้วยไปไหว้สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดหนองหัวฟาน
#ภาคบ่าย
ศึกษาการทำน้ำมันไบโอดีเซลที่ทำมาจากน้ำมันพืชซึ่งต่อยอดจากโครงการการจัดการขนะต้นทางและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับที่มา วิธีการ และขั้นตอนการจัดตั้งธนาคารขยะ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน