กิจกรรมประชาสัมพันธ์ในการให้ความรู้แก่ประชาชนในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น.  ณ ศาลากลางบ้านหินตั้ง หมู่ที่ 4  ชุมชนดอนม่วง ชุมชนหัวหนอง และชุมชนหินตั้ง
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดย นายทนงศักดิ์ เพ็งกลาง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ,นายสุทัศน์ โทแหล่ง และ ร.ต.ต.อนุ มีศิลป์ กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นายปริญญา นากลาง ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา และนายวิชิต นวลสกุลนิภา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน พร้อมด้วยทีมประชาสัมพันธ์ในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งในเรื่อง
1. การให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง/หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง
3. การเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์
4. ความผิดและบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
สำหรับประชาชนชุมชนหินตั้ง ดอนม่วง และ ชุมหัวหนอง ณ ศาลากลางบ้านหินตั้ง ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก..