กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

วันที่ ๑๕-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)