กิจกรรมรดน้ำต้นไม้บริเวณสนามหญ้าภายในบริเวณโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน

วันที่  1 ธันวาคม 2564

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ได้ทำกิจกรรมรดน้ำต้นไม้บริเวณสนามหญ้าภายในบริเวณโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน

เพื่อเป็นการดูแลสนามหญ้าและปรับปรุงภูมิทิศน์ให้มีความสวยงาม


ภาพข่าว : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน