กิจกรรมรับใบประกาศเกียรติบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุ

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลหนองหัวฟานจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้กับนักเรียนผู้สูงอายุที่จบการศึกษา

รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองหัวฟานวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลหนองหัวฟานจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้กับนักเรียนผู้สูงอายุที่จบการศึกษา รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน