กิจกรรมล้างตลาดสดเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกองป้องกันบรรเทาสาธาณณภัย ดำเนินกิจกรรมล้างตลาดสดเทศบาลฯ ตามนโยบายจังหวัดนครราชสีมา

” โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด ”

ข้อมูลจาก : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม