กิจกรรมล้างทำความสะอาดระบบประปาทั้ง 4 ระบบ ประจำเดือนมกราคม

วันที่ 8-11 มกราคม 2565 กองการประปา ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
ได้ทำกิจกรรมล้างทำความสะอาดระบบประปาทั้ง 4 ระบบ ประจำเดือนมกราคม
เพื่อเป็นการทำความสะอาดให้ระบบการผลิตน้ำประปาได้คุณภาพและมาตรฐาน
——————————————
ภาพข่าว : กองการประปา เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน