กิจกรรมล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

19 มีนาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
ได้ทำกิจกรรมล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
เพื่อให้ตลาดสดมีความสะอาดและปลอดภัยสำหรับประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อหาอาหาร ประจำสัปดาห์