กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการติดตั้งป้ายบอกทาง ป้ายเตือนการจราจร ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ทำกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการติดตั้งป้ายบอกทาง ป้ายเตือนการจราจร และการทาสีจราจรบริเวณถนนขามสะแกแสง -คง ในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 และทำให้ให้การดำเนินการช่วงเทศกาลปีใหม่มีมาตรการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนในการบูรณาการ เพื่อให้สามารถลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนและอุบัติภัยอื่นๆ ในช่วงเทศกาลอีกด้วย
——————————————
ภาพข่าว : งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย  เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน