กิจกรรมโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2562

         เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวนเงิน 22,500บาท   และทางเทศบาลก็ได้คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ ซึ่งนางสาวใช้ปี ทัดกลาง ก็ได้มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลได้ให้เกียรติเดินทางมาเปิดโครงการและมอบบ้านให้กับ นางสาวใช้ปี ทัดกลาง บ้านเลขที่ 31 หมู่5 บ้านหินตั้ง ตำบลหนองหัวฟาน จังหวัดนครราชสีมา