กิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น. ณ ศาลากลางบ้านหนองหัวฟาน
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยมี นายทนงศักดิ์ เพ็งกลาง ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ,นายสุทัศน์ โทแหล่งและ ร.ต.ต. อนุ มีศิลป์ กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน  และนายวิชิต นวลสกุลนิภา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน พร้อมด้วยทีมประชาสัมพันธ์จะดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งในเรื่องดังต่อไปนี้
1. การให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง/หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง
3. การเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์
4. ความผิดและบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนชาวชุมชนหนองหัวฟาน หมู่ 5 บ้านหนองหัวฟาน ณ ศาลากลางบ้านหนองหัวฟาน….
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยมี นายทนงศักดิ์ เพ็งกลาง ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน , นายสุทัศน์ โทแหล่งและ ร.ต.ต. อนุ มีศิลป์ กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน และนายวิชิต นวลสกุลนิภา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน พร้อมด้วยทีมประชาสัมพันธ์จะดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งในเรื่อง
1. การให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง/หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง
3. การเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์
4. ความผิดและบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
ให้แก่ประชาชนชาวชุมชนหนองหัวฟาน หมู่ 5 บ้านหนองหัวฟาน ณ ศาลากลางบ้านหนองหัวฟาน….