กิจกรรรมทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

วันที่ 9 มีนาคม 2565
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมล้างทำความสะอาด ตลาดสด เพื่อเป็นการทำควาทมสะอาดพื้นที่ตลาดสดให้สะอาดอยู่เสมอ
ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
——————————————–
ภาพข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน