ขยายเวลารับลงทะเบียนสุนัขและแมวตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565