ขอความร่วมมือ ” หยุดเผา ” ในที่โล่งหรือพื้นที่การเกษตร

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือน
หยุดเผาในที่โล่งหรือพื้นที่การเกษตร
เพื่อเป็นการลดมลพิษทางอากาศ เพื่อสุขภาพทีดีของพี่น้องประชาชน
———————————–
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน