ขอเชิญบุคลากรของ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขอเชิญบุคลากรของ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567