ขอเชิญประชุมโครงการเทศบาลออกพบประชาชนอบรมให้ความรู้ ประจำปี 2559

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ขอเชิญประชาชนทุกชุมชนเข้าร่วมโครงการเทศบาลออกพบประชาชนอบรมให้คาามรู้ ประจำปี  2559 เพื่เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเสนอปัญหา / แนวทางแก้ปัญหาของท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน เทศบาลจึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองหัวฟานออกจัดเก็บข้อมูลกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพือนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน มีกำหนดดังนี้

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 17.00 น. ณ ลานหน้าบ้านนางสุทิน ไกรอ่ำ   ชุมชนหนองหัวฟาน และชุมชนกลางบ้าน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 17.00 น. ณ ลานหน้าบ้านนางสติม เกียรติฉลอง ชุมชนดอนตำแยรวมใจ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 17.00 น. ณ ศาลากลางบ้านดอนทะยิง   ชุมชนดอนทะยิง และชุมชนหนองน้ำรั่วรุ่งเรือง

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 17.00 น. ณ ลานข้างบ้านนายชัชวาลย์  วิทยาบำรุง ชุมชนหินตั้ง และชุมชนหัวหนอง

งันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 17.00 น. ณ ลานหน้าบ้านนางแพง กึ่งสำโรง  ชุมชนดอนม่วง

วันที่ 1 มีนาคม 2559  เวลา 17.00 น. ณ ศาลากลางบ้านตลุงหว้า  ชุมชนตลุงหว้า

วันที่ 2 มีนาคม 2559  เวลา 17.00 น.  ณ ศาลาวัดบ้านเมืองนาท ชุมชนบ้านเมืองนาท และ บ้านน้อย

 

จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมพบปะและเสนอความคิดเห็นโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สถานที่ที่ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน