ขอเชิญปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

เทศบาลตำบลหนองหัวฟานปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี