ขอเชิญร่วมงานบวงสรวงศาลตาปู่ ประจำปี 2559

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้จัดงานพิธีรำบวงสรวงศาลตาปู่ ประจำปี โดยจัดขึ้น ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

เพื่อเป็นการสักการะบวงสรวงประะจำปี ตามความเชื่อของปุ่ยาตายาย เปรียบเสมือนการเคารพกราบไหว้บรรพบรุษ ได้แสดงถึงความกตัญญูเพราะศาลตาปู่

เป็นที่เคารพกราบไหว่้ของชาวหนองหัวฟาน สืบมา