ขุดลอกรางระบายน้ำ

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ดำเนินกิจกรรมขุดลอกรางละบายน้ำ ซอยนิยมชื่น

ข้อมูลจาก : กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน