ข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 21/2562
1.รัฐบาลอนุมัติงบช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัย) ครัวเรือนละ 5,000 บาท(*เฉพาะพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง)
2.การดําเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล
3.“ชิมช้อปใช้” เที่ยวทั่วไทยคึกคัก ลงทะเบียนวันละ 1 ล้านคน หลังรับ SMS ยืนยัน ต้องเดินทางภายใน 14 วัน
4.การสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลําบาก ยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
5.ผู้ประกันตนทําฟันไม่ต้องสํารองจ่าย
6.การแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการติดสินบนเจ้าหน้าที่มีความผิด
อ่านรายละเอียดข่าวได้ทั้งหมดได้ตามเอกสารแนบมานี้http://www.pr.moi.go.th/documents/2562/CitizenKnowledge21-2562.pdf