ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน งานสวัสดิการสังคม ระหว่างเดือน ต.ค.65-มี.ค.66