ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยข้าราชการ

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนคราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย  ได้กำหนดข้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยข้าราชการไว้  เพื่อให้ข้าราชการได้ตระหนักในหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติรักษาวินัยในการปฏิบัติตนอยู่ในหลักเกณฑ์การรักษาวินัย ไม่ให้ต้องถูกดำเนินการทางวินัย จึงจัดทำข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบ  ตามเอกสารแนบนี้        https://maeai.go.th/media/content/4.pdf