คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ พระครูถาวรกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอสูงเนิน

ประธานกรรมการพร้อมด้วยพระสังฆาธิการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศิล ๕ ” (๑๒ หมู่บ้าน) ระยะที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐โดยมี พระเดชพระคุณ พระครูศรีภาวนาวิสุทธิ์ วิ. เจ้าคณะอำเภอขามสะแกแสง เป็นประธาน ณ วัดหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมาวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ พระครูถาวรกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอสูงเนิน ประธานกรรมการพร้อมด้วยพระสังฆาธิการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศิล ๕ ” (๑๒ หมู่บ้าน) ระยะที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐โดยมี พระเดชพระคุณ พระครูศรีภาวนาวิสุทธิ์ วิ. เจ้าคณะอำเภอขามสะแกแสง เป็นประธาน ณ วัดหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา