คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหัวฟานร่วมกับประชาคมท้องถิ่น

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหัวฟานร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕