คณะศึกษาดูงานจากบ้านดอนเปล้า หมู่ 6 ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา