ครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปี 2565

วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.
ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองหัวฟาน
ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 โดยวิทยากรจาก รพ.สต.เมืองทอง ได้มาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมการอบรม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
——————————–
ภาพข่าว : งานสวัสดิการสังคม ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน