ความสำเร็จของการดำเนินการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ด้วยจังหวัดนครราชสีมาได้คัดเลือกให้เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ซึ่งมีผลงานโดดเด่น
ในการจัดทำธนาคารขยะเป็น (Best Practice) ในระดับจังหวัด
​วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรีพรสรร อุ่นบันเทิง นายอำเภอ
ขามสะแกแสง /นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน/พร้อมด้วยผู้บริหาร /หัวหน้าส่วนราชการ /สมาชิกสภาเทศบาล /พนักงานเทศบาล /ประชาชน ให้การต้อนรับ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสลงพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหัวฟานเพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จของการดำเนินการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ของเทศบาลตำบลหนองหัวฟานและนำไปเผยแพร่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆใช้เป็นตัวอย่างในการดำเนินงาน และสามารถจัดสวัสดิการที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา