คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 10775/2564

คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา
ที่ 10775/2564
เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดของจังหวัดนครราชสีมา (ฉบับที่ 3)
————————————–
ที่มาข่าวสาร : จังหวัดนครราชสีมา