คำสั่งจังหวัด 10197/2564 ลงวันที่ 16 ต.ค. 64 เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดของจังหวัดนครราชสีมา

คำสั่งจังหวัด 10197/2564 ลงวันที่ 16 ต.ค. 64 เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดของจังหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :