คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานมและติดตามผล

คำสั่งเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เรื่องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผล

ลงวันที่ 28 มกราคม  2565

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนดังกล่าว  เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จึงมีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผล ดังต่อไปนี้