งานซ่อมฝาท่อดอนทะยิง ซ่อมระบบท่อน้ำประปา และดูแลภูมิทัศน์

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการซ่อมฝาท่อดอนทะยิง และเจ้าหน้าที่กองประปาดำเนินการซ่อมระบบท่อน้ำประปา บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน และทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินกิจวัตประจำวันในการรดน้ำต้นไม้ ถนนสายหลักขามสะแกแสง-คง เป็นการดูแลรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม