งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ

เทศบาลตำบลหนองหัวฟานร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559

เทศบาลตำบลหนองหัวฟานร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ

วันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559  ณ  ที่ว่าการอำเภอขามสะแกแสง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์