จัดกิจกรรมปลุกจิตสำนึก สร้างทัศนคติและค่านิยมที่ดีในการส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลตำบล หนองหัวฟานมีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ในวันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
จัดกิจกรรมปลุกจิตสำนึก สร้างทัศนคติและค่านิยมที่ดีในการส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลตำบล
หนองหัวฟานมีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
(No Gift Policy) โดยนายระยอง  พิมพ์ปรุ  นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน ได้จัดประชุมประจำเดือนพนักงานเพื่อมอบนโยบายและประกาศเจตนารมณ์เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคนจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในขณะ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่
อันจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการสร้างค่านิยมในเรื่องขอความซื่อสัตย์ มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและโปร่งใส (Organization of Integrity) ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและพัฒนาองค์กรให้ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ