“จุดบูรณาการ /จุดบริการประชาชน” ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564

วันที่ 16 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
โดยเจ้าหน้าที่ อปพร. และ อสม. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ปฏิบัติหน้าที่ ณ “จุดบูรณาการ /จุดบริการประชาชน” ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และดูแลความสงบเรียบร้อยในการสัญจรของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต. หนองหัวฟาน